Projekt „Sięgnij po więcej”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od grudnia 2019 nasza szkoła przystąpiła do programu „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ”, którego celem jest rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych w naszym mieście.  Miasto Stołeczne Warszawa chce przygotować młodzież do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy i przemian społecznych. W tym celu w 110 warszawskich szkołach podstawowych realizowany będzie projekt „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!”. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie naszej szkoły będzie działał Punkt Informacji i Kariery – PIK, gdzie Uczniowie klas VII i VIII oraz ich Rodzice skorzystają m.in.

 • z indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego
 • diagnozy predyspozycji zawodowych

Wszystkie te działania mają pomóc w tworzeniu ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej oraz kształtowaniu umiejętności poruszania się po rynku pracy.

W planach jest również współpraca szkół z rynkiem pracy, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi czy organizacjami pozarządowymi. Młodzież weźmie udział w całodniowych wycieczkach do przedsiębiorstw. Uczniowie zapoznają się na nich m.in. ze specjalnościami i stanowiskami pracy w zakładach pracy, stosowanymi w firmach rozwiązaniami organizacyjnymi czy nowymi technologiami wykorzystywanymi w danej branży. Pracujący w szkołach nauczyciele nabędą w ramach projektu dodatkowe kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. 40 pedagogów skorzysta ze studiów podyplomowych „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”, pozostali wezmą udział w specjalistycznych kursach i warsztatach. Całość realizowanych zadań pomoże w zbliżeniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i ułatwi młodzieży przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

OPIS PROJEKTU:

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 • Całkowita wartość projektu:                                  4 462 172,50  zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich:           3 916 972,50 zł
 • Okres trwania projektu:                                     1XII 2019-31 VI 2021
  • 110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji  i Kariery;
  • 40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  ukończy studia podyplomowe;
  • 800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie

Koordynatorem projektu w szkole jest pani Paulina Kozakiewicz

 • wtorek 15:30 – 16:15 (sala 208)
 • środa 15:30 – 16:15 (sala 208)

 baner EU - MazowszeMapa dotacji