Regulamin korzystania z szafek szkolnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa w  Warszawie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami).

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z szafek szkolnych określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowani, majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów SP 238 w Warszawie.
 2. Szafki szkolne stanowią własność Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa w Warszawie
 3. Dysponowaniem i rozliczaniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych zajmuje się Dyrekcja Szkoły.
 4. Dyrekcja Szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracyjno-obsługowi mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie: dysponowania i użytkowania szafek szkolnych.
 5. Z szafek szkolnych korzystają wyłącznie uczniowie klas 4 - 7 Szkoły Podstawowej nr 238 w Warszawie.
 6. Jedna szafka szkolna przeznaczona jest dla jednego ucznia.
 7. Uczeń nabywa prawa do korzystania z przydzielonej szafki szkolnej jedynie w okresie pobierania nauki w szkole, po zapoznaniu się z powyższym regulaminem i podpisaniem załączonego do niego oświadczenia.
 8. Na zamku każdej szafki szkolnej znajduje się numer szafki który przypisany jest do danego ucznia.
 9. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest w pokoju nr 11.
 10. Dostęp do ewidencji użytkowania szafek szkolnych ma Dyrekcja Szkoły i wskazani przez Dyrektora Szkoły pracownicy administracji.

II. Obowiązki szkoły

 1. Szkoła zapewnia przydział szafki, konserwację i jej naprawę.
 2. Zapewnia wymianę zamka lub innych części na koszt szkoły w przypadku ujawienia wad wynikłych w procesie produkcyjnym szafek.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku: naprawy, w razie przechowywania przedmiotów mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie, wydzielających intensywne zapachy lub innych uznanych za niebezpieczne.
 4. Przydziału szafek dokonuje wychowawca.
 5. Wychowawca klasy tworzy listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek i przekazuje ją dyrektorowi szkoły lub kierownikowi administracji.

III. Zadania i obowiązki użytkowników szafek.

 1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z przebywaniem ucznia na terenie szkoły.
 2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość oraz utrzymanie jej w czystości.
 3. Uczeń, który otrzyma szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.
 4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.
 5. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych , środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
 6. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higien i bezpieczeństwa np. krótkoterminowej żywności, szklanych przedmiotów, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży itp.
 7. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności oraz przedmiotów i rzeczy niezwiązanych z jego pobytem w szkole.
 8. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania zdjęć, ptaka ów itp. oraz innych działań mających skutek trwały.
 9. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek oraz udostępniać jej innym uczniom.
 10. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić do wychowawcy, sekretariatu lub do pracownika administracji.
 11. Uczeń zabezpiecza swoje minie pozostawione w szafce poprzez jej zamykanie, niepozostawianie klucza w zamku i nieudostępnianie go innym osobom.
 12. Przed dłuższą przerwą w zajęciach szkolnych (ferie i święta) należy całkowicie opróżnić szafkę.
 13. Pod koniec roku szkolnego (w terminie określonym w danym roku szkolnym) użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i pozostawienie szafki otwartej.
 14. Uczeń ma obowiązek zachowywania się w sposób bezpieczny dla siebie i innych, szczególnie podczas otwierania i zamykania drzwi szafki.
 15. Uczeń może korzystać z szafki przed lekcjami lub po zakończeniu wszystkich lekcji oraz podczas przerw obiadowych.
 16. Podczas pozostałych przerw uczniom nie wolno schodzić do szatni i korzystać z szafek.
 17. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zejść do szatni na przerwie pod opieką wychowawcy.

 IV. Klucze i zasady ich użytkowania

 1.  Każda szafka szkolna posiada dwa klucze - jeden przekazywany jest uczniowi, drugi pozostaje w posiadaniu kierownika administracji. 
 2. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z szafek szkolnych oraz złożeniem oświadczenia – załącznik 1.
 3. Każdy klucz posiada swój indywidualny wygrawerowany numer zgodny z numerem na zamku szafki.
 4. Uczeń potwierdza własnym podpisem na liście zbiorczej odebranie klucza od wychowawcy.
 5. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej do 15 czerwca. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.
 6. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.
 7. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki.
 8. Zabrania się dorabiania klucza we własnym zakresie. Jeżeli jednak do tego dojdzie, wtedy uczeń będzie obciążony kosztem wymiany wkładki.
 9. W przypadku zagubienia wydanego klucza uczeń powinien poinformować o tym fakcie wychowawcę, a jeżeli jest on nieobecny przedstawiciela administracji.
 10. Niedopuszczalne jest w tym wypadku otwieranie szafki z użyciem innych kluczy lub przedmiotów, poprze podważanie albo wyważanie drzwiczek.

V. Kontrola szafek

 1. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek przeprowadzane będą kontrole okresowe. Kontrole przeprowadzać będzie Komisja, w skład której wejdzie przedstawiciel Dyrekcji Szkoły, pedagog szkolny i przedstawiciel administracji. Doraźne kontrole może również przeprowadzać wychowawca klasy wraz z uczniami.
 2. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organa do tego uprawione sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W uzasadnionych sytuacjach Dyrekcja Szkoły lub wskazany pracownik ma prawo do otwarcia szafki w obecności minimum dwóch osób. W takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka. 
 4. Uczeń na każde wezwanie Dyrekcji Szkoły, lub wychowawcy powinien okazać rzeczy przechowywane w szafce.
 5. W przypadku odmowy otworzenia szafki lub podejrzenia ucznia o przetrzymywanie w szafce zabronionych przedmiotów np. posiadania substancji odurzających, narkotyków, alkoholu lub innych substancji i przedmiotów Dyrekcja szkoły ma prawo wgląda do szafki bez zgody ucznia. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka. W powyższej sytuacji wgląd do szafki odbywa się pod okiem 3 osobowej Komisji, w której skład wchodzą: przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Dyrekcji Szkoły i pracownik administracji.

VI. Naprawy i przypadki szczególne

 1. Wszystkie usterki należy zgłaszać pisemnie (z podaniem numeru szafki) do sekretariatu szkoły, nie wolno dokonywać napraw samodzielnie.
 2. Uczeń zgłaszając usterkę lub zagubienie klucza, powinien podać numer szafki i opisać rodzaj uszkodzenia.
 3. Za umyślne uszkodzenie szafki odpowiedzialność materialną ponosi uczeń (rodzic/opiekun prawny)
 4. W przypadku wyłamania drzwiczek, uczeń ( rodzic/opiekun prawny) będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ich wymiany.
 5. W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on (rodzic/opiekun prawny) całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.
 6. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrekcja Szkoły oraz pedagog szkolny.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły i Samorząd Szkolny. 
 2. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowień a niniejszego Regulaminu. 
 3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor- Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe. 
 5. Regulamin dostępni jest na stronie internetowej szkoły oraz w dokumentacji wychowawcy klasy. 
 6. Wychowawca klasy corocznie zaznajamia z treścią Regulaminu rodziców i uczniów klasy.